Public Notice

Umhlabuyalingana local Municipality wish to give notice to the public and or property owners that the fourth generation general valuation roll process will be starting soon. The final general valuation roll will be first implemented in 01 July 2024, consequently the public is urged to look out for municipal valuers to start process of valuation of properties and development that are situated within Umhlabuyalingana municipal borders. However it must be noted that the process will start from the date of this advert and it will run for the next five years.
We would like to appeal with property owners to furnish the municipal valuers and officials with information that will be required regarding their property development. This process will run till 31 May 2024 where the council will be approving the general valuation roll. Tenant or occupants of the development will be required to provide the contact details of their landlords and failing to provide such details, the responsibility rests with the tenant or occupant to pay rates.
Your cooperation in this regards will be appreciated.

Municipal Manager

Mr NPE Myeni

Umasipala wendawo uMhlabuyalingana ufisa ukwazisa umphakathi kanye, noma abanikazi bezindawo ukuthi uhlelo lwesizukulwane sesine lohlu lwamanani ezakhiwo luzoqala maduze nje. Uhlu lokugcina lwamanani ezakhiwo luzoqala ukusebenza mhla lu-1 kuNtulikazi wezi-2024, yingakho umphakathi ucelwa ukuba ulindele futhi ubambisane nabalinganisi manani abaqashwe umasipala ukuthi baqale uhlelo lokuhlolwa kwezakhiwo noma izakhiwo ezithuthukisiwe ezingaphakathi kwemingcele kamasipala uMhlabuyalingana. Nokho kumele kuqashelwe ukuthi lolu hlelo luqala kusukela ngosuku lwalesi sikhangiso futhi luzoqhubeka iminyaka emihlanu ezayo.
Sithanda ukunxusa abanikazi bezakhiwo ukuba banikeze abalinganisi manani bakamasipala kanye nabasebenzi ulwazi oluzodingeka mayelana nokuthuthukiswa kwezakhiwo zabo. Lolu hlelo luzoqhubeka kuze kube ngu-31 May 2024 lapho umkhandlu uzobe usugunyaza usomqulu wamanani ezakhiwo. Abantu abaqashile noma abahlala kuzakhiwo okungesizo ezabo kuyodingeka ukuba banikezele imininingwane yokuxhumana yabanikazi bezakhiwo, uma behluleka ukunikeza imininingwane enjalo, isibopho sikumqashi noma umhlali ukuthi akhokhe intela/ ngokwemibandela yomthetho.
Sicela umphakathi ubambisane nathi uma senza loluhlelo lokwakha usomqulu wamanani ezakhiwo.

Umphathi Kamasipala

Mr NPE Myeni